Liposukční techniky

Všechny užívané techniky mají základní princip společný - jde o odsátí rozrušené tukové tkáně pomocí speciální liposukční kanyly. Kanyla je zavedena do podkoží a pomocí podtlaku odvádí nadbytečnou tukovou tkáň.

Přestože teoretické rozdíly mezi jednotlivými technikami jsou jasně definované, můžeme se v praxi setkat s tím, že je rozlišení jednotlivých technik často nepřesné či zavádějící. Matoucí terminologie může být důsledkem neznalosti, někdy ovšem nelze vyloučit ani důvody komerční. Užitím odborného, speciálního názvu lze totiž u potencionálních zájemců vyvolat dojem, že je poskytována zcela nová a pokroková metoda. Každý si pak již sám dovodí, že taková metoda přináší patrně i lepší výsledky.

Rozdíly mezi některými způsoby liposukce jsou do jisté míry setřelé a význam jejich rozlišení je pro pacienty spíše akademický. Rozmanitost užitých metod navíc rozšiřuje fakt, že některé způsoby liposukce a anestézie lze různě kombinovat.

Výsledek liposukce je ovšem dán především znalostmi, zkušeností a pečlivostí operatéra. Tyto vlastnosti jsou obvykle mnohem důležitější než terminologie, kterou chirurg při své propagaci či prezentaci používá.

 

Konvenční liposukce

Suchá technika: Jde o původní metodu liposukce bez infiltrace tukové tkáně tekutinou. Absence účinku vazokonstrikční látky a nutnost užití vyšších hodnot podtlaku měly za následek nadměrné krevní ztráty i větší mechanické poškození tkání. Obtížný průnik kanyly tkáněmi navíc způsoboval větší výsledné nerovnosti. Proto je tato metoda dnes považována za zastaralou a je již prakticky opuštěna.

Vlhké techniky: Při těchto metodikách je užíván roztok vstřikovaný do podkožního tuku za účelem vyplnění a roztažení tohoto prostoru a narušení tukových lalůčků. Vstřikovaná tekutina obsahuje přísadu adrenalinu, který svým účinkem snižuje krvácení. V tekutině může být i anestetikum. Jednotlivé techniky se liší především množstvím použitého roztoku.

a) wet technika (prostá vlhká technika)

Množství vstřikované tekutiny je menší než předpokládané množství odsátého    tuku. Obvykle jde o 200-300 ml roztoku na jednu odsávanou oblast.

 b) super-wet technika

Množství podstřikové tekutiny je přibližně stejné jako zamýšlené množství odsátého tuku. Tento způsob je podobný tumescentní technice, ale množství vstřikované tekutiny je obecně menší, místní anestetikum v roztoku obsaženo není nebo je jen v malém množství.

c) tumescentní technika

Tuková tkáň je infiltrována velkými objemy roztoku. Obvykle je tekutiny 2-3x více než je objem odsávaného tuku. Název je odvozen od anglického slova tumescence znamenající otok, oteklinu. Tento výraz charakterizuje stav podkožní tkáně na konci procesu podstřikování roztokem, kdy je podkožní tkáň roztokem napěchována tak, že je zcela tuhá. U tumescentní techniky navíc roztok současně obsahuje relativně velkou dávku místního anestetika, obvykle lidocainu, takže operace nevyžaduje celkovou anestézii.

Popsána byla i tzv. modifikovaná tumescentní technika, což je tumescentní liposukce v kombinaci s celkovou anestézií. Jak vyplývá ze základní charakteristiky tumescentní liposukce, jde o příklad zavádějící terminologie, neboť právě efekt místního anestetika je jednou ze základních charakteristik tumescentní techniky.

Vibrační liposukce  - PAL (power-assisted liposuction) 

Tato metoda užívá přístroj s liposukční kanylou, která kmitá rychlými mikropohyby vpřed a vzad a tím umožňuje odsávání s menším úsilím pro chirurga. Metodě bývá připisován snadnější a tedy i šetrnější průnik tukovou tkání s vyšším obsahem vaziva - např. hýždě, záda, mužská hruď, tkáně po předchozí liposukci. Vlastní provedení se neliší od ostatních metod liposukce.

Ultrazvuková liposukce

Na rozdíl od konvenční liposukce, kde působíme na tukovou tkáň jen mechanickou silou, ultrazvuková liposukce využívá účinku energie ultrazvukové. Vlastní členění na další druhy je obdobné jako u konvenční ĺiposukce.

a) UAL (ultrasonic-assisted liposuction)

Ultrazvuková energie je přenášena do podkožní tkáně, kde způsobuje rozpad tukových buněk. Emulgovaný tuk je pak odsáván pod nižší úrovní podtlaku.

b) E-UAL (external ultrasonic- assisted liposuction)

Tukové bunky jsou narušovány ultrazvukem zvenčí, přes kožní povrch.

Předností ultrazvukové liposukce je lepší schopnost pronikat tkání s vyšším obsahem vaziva, jako je např. tuková tkáň po předchozí liposukci, tuková tkáň mužských prsů apod., udává se také poněkud menší krevní ztráta.

Na druhé straně je však ultrazvuková liposukce zatížena rizikem tepelného poškození (popáleniny) kůže, pokud se hrot kanyly příliš přiblíží ke spodní vrstvě dermis. Vybavení potřebné k UZ liposukci je mnohonásobně dražší než cena běžných liposuktorů, což se samozřejmě obvykle odráží v ceně této procedury.

 

Názory na to, která z výše uvedených technik je lepší, nejsou jednotné. Hodnocení pooperačních výsledků je totiž vždy do jisté míry subjektivní a svou roli nepochybně hraje osobní preference a zkušenost operatéra.

Chirurg, který nemá k dispozici nákladné zařízení ultrazvukové či vibrační, bude pravděpodobně tíhnout ke standardním metodám, se kterými má dostatečně dobré zkušenosti a výsledky.

Na druhé straně chirurg, který investoval nemalé prostředky do drahého ultrazvukového či jiného technického zařízení, bude spíše obhajovat výhody metodiky k zajištění návratnosti investovaných prostředků.

V obecnosti lze konstatovat, že více než na výběru metody závisí požadovaný výsledek liposukce na předoperačním úsudku, pečlivosti a zkušenosti chirurga. Náležitá anestézie a patřičná pooperační péče mají zásadní význam pro bezpečnost zákroku.

Jedním z klíčových faktorů ovlivňujících výsledek liposukce je průměr užívaných liposukčních kanyl. Širší kanyly odsávají při průniku tukovou tkání více tuku a šetří tak chirurgovi čas i fyzické úsilí. Pro pacienta jsou však nevýhodou, protože kanyla za sebou odsátím tuku zanechává větší prázdné prostory. Tyto dutiny později kolabují způsobují tak znatelnější nerovnosti povrchu kůže. Proto dnes více užíváme kanyly malého průměru, které přinášejí mnohem příznivější výsledky.

 

 

Home liposukce

webarchitect eBRÁNA Plastická chirurgie