Možné komplikace liposukce

Jakýkoli chirurgický zákrok s sebou nese určitou nejistotu a riziko. Ačkoli výskyt komplikací není u liposukce častý, je třeba vědět o možnosti komplikovaného průběhu jak při vlastní operaci, tak v pooperačním období. Za komplikaci estetických operací je možno považovat i vzhledově nevyhovující výsledek.

Dříve, než se rozhodnete liposukci podstoupit, měli byste být obeznámeni s výhodami a riziky zákroku a pečlivě přínos i možná rizika uvážit. Při zvažování liposukce se řiďte především vlastním úsudkem a osobním hodnotovým žebříčkem, nepodléhejte tlaku jiných osob. S výjimkou vašeho partnera by však názory vašeho okolí neměly mít váhu větší než pouze poradní.

Příčiny komplikací zahrnují neočekávané faktory jako je snížení hojivé schopnosti organismu, alergické reakce, nedodržení či nepochopení chirurgem podaných instrukcí, špatné zhodnocení stavu, nezkušenost či technická chyba operatéra, nedostatečné pooperační zajištění apod.

Liposukce je bezpečnou metodou, je-li pacient před operací pečlivě vyšetřen, chirurg dobře vyškolen, zdravotnické zařízení náležitě vybaveno a pacient dbalý všech pokynů. Přesto si každý, kdo zvažuje liposukci podstoupit, musí být možnosti vzniku těchto problémů vědom.


a) méně závažné komplikace

vytvoření seromu v podkožní tkáni

Jde o ložisko čiré tekutiny vzniklé z nahromadění většího množství krve. Projeví se lokalizovaným vyklenutím, které je snadno rozpoznatelné, řešením je punkce nebo zavedení odvodné hadičky (drenáž). Při správném ošetřování se zhojí bez následků.

ranná infekce

Lokalizovaný zánět v podkožní tkáni může vzniknout při nedostatečném dodržování zásad sterility, případně při nerozpoznaném větším lokalizovaném nahromadění krve v podkožní tkáni.

poruchy citlivosti z poranění nervů

Snížení kožní citlivosti po liposukci je obvyklé. V počátečním období se na něm podílí otok, z větší části je pak dáno poraněním drobných nervových větviček. Nervová vlákna později spontánně regenerují a citlivost se vrací k normě. U většiny pacientů se citlivost vrací do 6 měsíců, někdy může porucha trvat i 1 rok.
Teoreticky lze poranit i větší podkožní nervový kmen inervující určitou oblast kůže, muselo by však být způsobeno velmi nešetrnou manipulací s nevhodnými chirurgickými nástroji.
Obecně lze říci, že čím větší jednotlivá oblast je odsávána, tím větší je i porucha citlivosti a návrat k normálnímu stavu trvá déle.

nepravidelnosti kožního reliéfu

Drobné vklesliny či nerovnosti se mohou vyskytnout i při správném provedení liposukce. Jde především o některé tělesné oblasti :

   obtížně přístupné krajiny (horní část vnitřní strany stehen),

   oblasti s tenkou vrstvou podkožního tuku pod dobře vypnutou kůží (lýtka),

   velká plocha s nedostatečným klidem v pooperačním průběhu (břicho).

Výsledný stav je ovlivněn pečlivostí provedení, chirurgovou znalostí pravidel o hloubce odsávané vrstvy tuku, směru vedení kanyly, smyslem pro detail, odpovědností a ochotou chirurga věnovat výkonu maximální soustředění a fyzické úsilí, které je tím větší, čím tenčí kanyly jsou užity.

Na výsledném stavu se však podílí i vlastnosti tkání pacienta - nerovnosti mohou vzniknout u méně pružné kůže, toto riziko stoupá s přibývajícím věkem.  Nejproblematičtějšími tělesnými krajinami je v tomto směru oblast břicha a vnitřní strany stehen.

nadměrné lokalizované odsátí tuku

Primárním cílem liposukce není odstranění maximálně možného množství tuku, nýbrž dosažení optimálního, proporcionálního vzhledu těla. Odsátí přílišného množství vede k nepřirozenému, neatraktivního tvaru ošetřené oblasti se vznikem propadlin a hrbolů. Opravit či alespoň zlepšit vzhled takové deformity je možné plošnou redukcí okolní podkožní tukové vrstvy. Taková korekce je však možná nejdříve 6 měsíců po primární operaci.

nedostatečné odsátí tuku

 Nedostatečná zkušenost, chyba chirurga v odhadu odsátého množství mohou vést k výsledku, kdy zůstává určitý nadbytek podkožní tukové vrstvy. Nedostatečné odsátí je méně významná komplikace než nadměrné odsátí, protože ji lze později snadno opravit drobnější dodatkovou liposukcí.
Dojmu nedostatečného efektu liposukce však může nabýt i pacient s nerealistickým očekáváním. Této situaci lze obvykle předejít detailní předoperační konzultací. V obecnosti nutno konstatovat, že správně indikovanou liposukcí lze vždy dosáhnout podstatného zlepšení, ale jen někdy úplné dokonalosti.

změny zbarvení kůže

Obvykle vznikají při poranění spodních vrstev dermis. Také předčasným UV ozářením čerstvých jizev může dojít k jejich trvalé pigmentaci. Proto je nutné se vyvarovat opalování, dokud jsou jizvy červené či růžové, což bývá několik týdnů až měsíců. V pozdějším období je možno jizvy chránit mastmi s vysokým ochranným UV faktorem.

abnormální formování jizev

Po liposukci zůstávají jen drobné jizvičky, které jsou naprosto stejného vzhledu jako jizvy po odstranění kožních znamének. Přesto je nutno upozornit na možnost formování tzv. hypertrofických jizev, což jsou jizvy zbytnělé, vyvýšené, tužší, nápadnější.
Keloidní jizvou je pak nazývána jizva, která se vyskytuje skutečně raritně a je charakterizována šířením do okolní, nenaříznuté tkáně. Výskyt tohoto typu komplikace není možno nikdy předem zcela vyloučit, avšak pravděpodobnost vzniku je skutečně mizivá.
popálenina kůže
- toto riziko přichází v úvahu jen při ultrazvukové liposukci, v rukou zkušeného operatéra je však vzácností.

kožní nekróza

Jde o komplikaci, která již vždy zanechá trvalý kosmetický následek. Odumřelá kůže má odlišný vzhled než hematomy je hnědočerná až černá a zcela necitlivá. Kožní nekróza vyžaduje excizi veškeré odumřelé tkáně v postiženém okrsku. Následné řešení této komplikace závisí na rozsahu odúmrti. Menší okrsek lze vyřešit tzv. lalokovou plastikou , taková korekce by zanechala jen úzkou jizvu. Větší plochy by bylo nutno krýt kožním transplantátem s následkem kosmeticky nepříznivé plošné jizvy.
Nekrózy kůže po liposukci byly častější v období zavádění této metody, kdy nebyl dostatek znalostí a zkušeností, jak manipulovat s liposukční kanylou. Chybným vedením kanyly docházelo k poškození krevních cév vedoucích do kůže, porucha výživy pak vedla k odumření postiženého kožního okrsku.
Drobnější okrsky kůže pak mohou odumřít při příliš povrchové liposukci, kdy dojde k přímému poranění spodní dermální vrstvy kanylou.
V dnešní době by tato komplikace byla spíše spojena s nerozpoznaným zánětlivým onemocněním cév, které by způsobilo tvorbu trombů v cévách. V případě nedostatečného pooperačního sledování by mohla kůže odumřít i v důsledku masivní infekční komplikace. 

Pozn. Kožní nekróza je velmi vzácnou komplikací a pokud vznikne, nebývá velká. Rozsah kožní nekrózy na fotografii by již nepochybně řadil toto postižení mezi komplikace závažné.


b) nebezpečné komplikace

Výskyt závažných komplikací u liposukce je vzácný, většina těchto stavů vzniká v souvislosti s velkoobjemovými liposukcemi. Obvykle jde o liposukci více tělesných oblastí v jednom operačním zákroku, případně o současnou kombinaci liposukce s dalšími chirurgickými zákroky. V zahraničí byly zaznamenány i fatální případy nezodpovědného provedení liposukce nedostatečně kvalifikovanými lékaři a dokonce i laiky bez lékařského vzdělání.

tromboembolická nemoc

Embolie plicnice je zanesení krevní sraženiny z krevního řečiště do plic, kde embolus ucpe plicní tepnu nebo její větve a zabrání tak okysličování krve.
Zdrojem plicní embolie je nejčastěji trombóza pánevních žil nebo hlubokých žil dolních končetin. Hluboká žilní trombóza dolních končetin se zpočátku projevuje jen mírným otokem lýtka, případně tupou bolestí, která se zvětšuje při tlaku na lýtko či zvednutím špičky nohy, bývá zvýšená teplota. Tyto počáteční příznaky mohou ujít pozornosti. Nejsou-li rozpoznány, může dojít k uvolnění krevní sraženiny a zanesení krví do plic.
Větší embolizace se projevuje bolestí na hrudi, zrychleným a ztíženým dýcháním, poklesem tlaku a zrychlením tepu, dochází k nedostatečnému přísunu kyslíku do tkání. V příznivém případě dochází k postupnému zlepšování stavu, masivní embolizace však mohou skončit úmrtím. Právě proto je potřeba uvážlivě volit rozsah liposukce, stejně jako eliminovat všechny rizikové faktory vzniku této komplikace.

velká krevní ztráta

Při liposukci vždy dochází ke krvácení z poraněných drobných cév v podkožní tkáni. Část této krve je odsáta společně s tukem a roztokem při vlastním zákroku. Míra červeného zbarvení odsávaného obsahu dává chirurgovi při výkonu informaci o intenzitě tohoto krvácení. Druhá část krve zůstává v podkožní tkáni a je podkladem vzniku podkožních hematomů.
K nadměrným krevním ztrátám docházelo především dříve při užití suché metody liposukce, kdy nebyla užita vazokonstrikční přísada, cévy zůstaly roztažené a tedy s větším krevním průtokem. Poranění takových cév pak způsobilo větší krvácení, často s nutností podat krevní transfuzi.
Dnes jsou nadměrné krevní ztráty spojeny s příliš velkým rozsahem prováděné liposukce. Další možností je předoperačně přítomná porucha krevní srážlivosti v důsledku choroby nebo užívání některých léků. Všechny užívané léky je proto třeba operatérovi včas oznámit. Při podezření na poruchu krevní srážlivosti je nutno provést adekvátní předoperační vyšetření.
Vzácně může být větší krvácení způsobeno poraněním velkých žil např. při liposukci stehen.

srdeční selhávání z přetížení podanými tekutinami

Uvádí se, že až 70 % roztoku vstřikovaného do podkožního tuku se vstřebává do krevního oběhu a zvyšuje tak srdeční zátěž. Toto riziko je obecně nejvyšší u tumescentní metody a s celkovým množstvím podané tekutiny stoupá. Větší nálož tekutin jsou schopni tolerovat mladší a zdraví jedinci, kteří mají výkonnější kardiovaskulární systém. U rozsáhlých liposukcí je vždy nutno monitorovat srdeční činnost a diurézu. Hospitalizace je v těchto případech absolutní nutností.

závažná alergická reakce na podané medikamenty

Alergické reakce na léky se mohou projevit v souvislosti s jakoukoli operací, a to jak nezávažnými kožními projevy, tak vážnou celkovou reakcí ohrožující život nemocného. Alergii na určitý preparát nelze v praxi stanovit předem, důležité je cíleně pátrat dotazem po event. předchozích alergických reakcích, při nejasnostech či polyvalentní alergii je možno provést alergologické vyšetření a realizovat adekvátní preventivní zajištění.

hypotermie

Prochladnutí organismu nastává při nebezpečném poklesu tělesné teploty při dlouhodobé celkové anestézii nebo při použití větších množství chladného tumescentního roztoku. Nebezpečí hypotermie spočívá zejména v možnosti vzniku poruch srdeční činnosti a v riziku poruch srážení krve.

toxické působení Lidocainu

Lidocain je nejčastěji místní anestetikum užívané při tumescentní liposukci. Současné užívání jiných medikamentů může způsobit závažné interakce, proto je třeba operatérovi včas nahlásit názvy všech léků, které užíváte.

poranění břišní stěny či střeva při liposukci břicha

Při náležité pozornosti a zkušenosti chirurga je riziko proniknutí liposukční kanyly do břišní dutiny prakticky nulové. Především je nutné pečlivé předoperační vyšetření k vyloučení přítomnosti kýly v odsávané oblasti. Při nepoznané kýle by naopak bylo riziko poranění střeva velmi vysoké. U nezkušeného operatéra by mohla být riziková i přítomnost jizvy po předchozí břišní operaci.

nekrotizující fasciitida

Jde o zvláštní typ rychle postupující infekce, která vede k odumření podkožního tukové tkáně a svalové fascie. Onemocnění není vázáno na liposukci, může vznknout po jakékoli operaci, drobném poranění či dokonce spontánně. Stav je provázen intenzivní, nesnesitelnou bolestí, záhy dochází k intoxikaci organismu, která ve 30-50% případů končí úmrtím.

Závažné komplikace mohou v krajním případě skončit i úmrtím. Různé studie ukazují míru rizika smrti spojenou s liposukcí mezi 3 - 20 úmrtími na 100 000 operací. Většina úmrtí byla spojena s nadměrným zatížením organismu rozsáhlou liposukcí nebo kombinací liposukce s další operací v jedné době, případně s ambulantními zákroky při nedostatečném pooperačním sledování.


Při rozhodování o provedení zákroku je třeba vzít v úvahu další přidružené stavy, zejména:
     vysoký krevní tlak
     srdeční a plicní onemocnění
     diabetes mellitus (cukrovka)
     alergie na léky
     sklon k žilní trombóze
     krvácivé stavy (poruchy srážlivosti krve)
     onemocnění žláz s vnitřní sekrecí (např. štítné žlázy) a další 

 

 

Home liposukce
 

webarchitect eBRÁNA Plastická chirurgie