TERMINOLOGIE

absence = chybění

absorpce = pohlcování, vstřebávání

akrální = okrajový, ležící na vzdáleném konci

akronym = zkratkové slovo složené z počátečních písmen či slabik několika jiných slov

axilární = podpažní, uložený v podpažní jamce

biopsie = odebrání a mikroskopické vyšetření části tkáně organismu

depigmentovaný = zbavený pigmentu, odbarvený

dermagologie = kožní lékařství

dermis (korium) = vrstva kůže ležící těsně pod epidermis. Obsahuje kolagenní vlákna, která zajišťují pružnost kůže.

destrukce = zničení

detekce = zjišťování jevů či předmětů, které nejsou přímo pozorovatelné

diferenciace (tkáně) = rozlišení, vyzrávání (tkáně)

dispozice = sklon k určitému stavu či chorobě

distribuce = rozšíření, rozmístění

DNA (desoxyribonucleic acid) = kyselina desoxyribonukleová , v buňkách přítomná dvojice šroubovitě uspořádaných vláken, která je nositelkou dědičné informace

dysplazie = porucha vývoje nebo růstu

eliminace = vyloučení, zabránění

embryonální = zárodečný, vztahující se k vývoji organismu od oplození vajíčka do narození

epidermis = pokožka

epitel = soubor buněk stejného typu kryjící vnější či vnitřní povrchy živočišného těla

eroze = ohraničený povrchový defekt či oděrka

erytém = zarudnutí kůže

etiologie = nauka o příčinách vzniku nemocí

expozice =    1. osvit         2. vystavení vlivu škodliviny

excize = vyříznutí chorobného ložiska

fascie = povázka (vazivový obal) svalu

fluorescence = jev, při kterém látka absorbuje světlo určitého spektra a vyzařuje světlo v jiné spektrální oblasti

fotobiologický pochod = biologický proces způsobený účinkem světla

fotoprotekce = ochrana před účinky záření

fotoreparace = náprava poškození (např. tkáně) pomocí účinku světla

genetika = nauka o dědičnosti

genetický = dědičný, týkající se dědičnosti

granulační tkáň = hojením nově vytvořená vazivově cévní tkáň (laicky nazývána živé maso)

halo = světelný kruh kolem určitého objektu

hematom = krevní podlitina, výron krve uzavřený pod kůží, nehtem či v jiné tkáni

histologie = věda zabývající se tkáněmi

homogenní = stejnorodý

chromozomy = mikroskopické útvay obsahující geny, v nich zakódované informace řídí dělení a další chování buněk

imunita = med. odolnost, obranyschopnost organismu

imunosuprese = potlačení imunitní reakce

indikace = stanovení a zdůvodnění léčebného postupu

intaktní = nedotčený, neporušený

interpretace = výklad, vysvětlení, posouzení

invaze = vniknutí, pronikání (např. nádorových buněk, mikrobů apod.)

iradiace = osvětlení, ozáření

keratinocyt = buňka povrchové rohové vrstvy kůže

klinická nejistota = nejednoznačný nález, jehož charakter nelze určit bez histologického vyšetření

kolagen = bílkovinná látka obsažená v pojivové tkáni

korelace = vzájemný vztah mezi dvěma jevy

korium (dermis, škára) = vrstva kůže ležící těsně pod epidermis. Obsahuje kolagenní vlákna, která zajišťují pružnost kůže.

lentigo = hnědá skvrna v kůži maligna = zhoubná

léze (lat. laesio) = poškození, porucha, postižení

lokalizace = umístění

lymfatický = mízní

lymfadenektomie = odstranění lymfatických uzlin

maligní = zhoubný

manifestní = patrný, projevující se zjevnými příznaky 

metastáza = dceřinné ložisko maligního nádoru

medikament = lék, léčivo

melanin = kožní barvivo podmiňující zbarvení kůže

melanocyt = buňky v epidermis produkující kožní barvivo melanin

mikrometastáza = metastáza prokazatelná jen mikroskopickým vyšetřením, nezjistitelná prostým okem

minimální erytémová dávka = minimální množství UV záření potřebné k vyvolání zarudnutí kůže

morfologie = nauka o tvarových poměrech organismu

mutilace = zmrzačení

névus (naevus) = vývojová odchylka v kůži složená z různých buněk či tkání

novotvar = nádor

organela = složka buňky vykonávající určitou funkci

patologický = chorobný, nenormální

pigmentace = zbarvení

prekanceróza = patologické změny blízké zhoubnému nádorovému procesu, které ještě nemají vlastnosti zhoubného onemocnění, ale mohou v maligní novotvar vyvinout

profylaxe = ochrana před chorobou, ochranný úkon provedený dříve, než nastalo bezprostřední nebezpečí onemocnění

prognóza = předpověď, odhad dalšího vývoje

progrese = pokračování, další postup (např. choroby) 

radiofarmakum = radioaktivní látka určená k léčebným či diagnostickým účelům

radiace = záření

radionuklid = soubor stejných atomů podléhajících samovolné radioaktivní přeměně

radikál = nestálá, velmi reaktivní částice

recidiva = opakování, návrat choroby

regionální = místní, týkající se určité oblasti

reparace = náhrada zničené tkáně tkání jinou

signifikantní = významný

SPF – sun protective factor (angl.) = sluneční ochranný faktor

stratum corneum = rohová vrstva kůže

stratum granulosum = vrstva zrnitá, bohatá na zrníčka

superficiální = povrchový

sunscreen (angl.) = krém na opalování (sun = slunce, screen = clona, stínidlo)

terapie = léčba

total sun block (angl.) = úplný sluneční blok

tumor = nádor

ulcerace = zvředovatění

vazodilatace = roztažení cév


 

 Home liposukce.cz

webarchitect eBRÁNA Plastická chirurgie