Liposukce je bezpečnou metodou, je-li pacient před operací pečlivě vyšetřen, chirurg dobře vyškolen, zdravotnické zařízení náležitě vybaveno a pacient dbá všech pokynů.
Každý chirurgický zákrok s sebou nese určitou nejistotu a riziko. U liposukcí nejsou komplikace časté, ale pro uvážené rozhodnutí byste měli vědět vědět, jaká rizika existují.

Příčin komplikací je celá řada, zahrnují neočekávané faktory jako je snížení hojivé schopnosti organismu, nečekaná alergické reakce, nedodržení instrukcí, špatné zhodnocení zdravotního stavu, nezkušenost či technická chyba operatéra apod.

MÉNĚ ZÁVAŽNÉ KOMPLIKACE

serom v podkožní tkáni

Jde o ložisko čiré tekutiny vzniklé z nahromadění většího množství krve. Projeví se lokalizovaným vyklenutím, které je snadno rozpoznatelné, řešením je punkce nebo zavedení odvodné hadičky (drenáž). Při správném ošetřování se zhojí bez následků.

ranná infekce

Lokalizovaný zánět v podkožní tkáni může vzniknout při nedostatečném dodržování zásad sterility, případně při nerozpoznaném větším lokalizovaném nahromadění krve v podkožní tkáni.

kožní nerovnosti

Drobné vklesliny či nerovnosti se mohou vyskytnout i při správném provedení liposukce. Jde především o některé tělesné oblasti :

  • obtížně přístupné krajiny (horní část vnitřní strany stehen)
  • oblasti s tenkou vrstvou podkožního tuku pod dobře vypnutou kůží (lýtka)
  • velké rovné plochy (břicho, zevní stehna)

Výsledný stav je ovlivněn schopnostmi a pečlivostí operatéra, velký vliv mají i vlastnosti tkání pacienta – nerovnosti mohou vzniknout u méně pružné kůže toto riziko stoupá s přibývajícím věkem.

S hrbolatou kůží už se nesetkáváme, komplikace nastávala v počátcích liposukce, kdy se užívaly velmi silné kanyly velkého průměru.

abnormální formování jizev

Po liposukci zůstávají jen drobné jizvičky, které jsou naprosto stejného vzhledu jako jizvy po odstranění kožních znamének.

U disponovaných jedinců může být sklon k tvorbě tzv. hypertrofických jizev, což jsou jizvy zbytnělé, vyvýšené, tužší, nápadné. 

nadměrné odsátí tuku

Cílem liposukce není odstranění maximálně možného množství tuku, nýbrž dosažení optimálního, proporcionálního vzhledu těla. Odsátí přílišného množství vede k nepřirozeným tělesným konturám – např. nadměrné odsátí zevních stehen má za následek vzhled mužské postavy.

Při nadměrném místním odsátí může vzniknout prohlubeň, kterou je možné upravit plošnou redukcí okolní tukové vrstvy, případně přenosem vlastního tuku. Tyto korekční zákroky mají smysl nejdříve 6 měsíců po primární operaci, kdy už je jasné, že jde o konečný stav.

nedostatečné odsátí tuku

Nedostatečná zkušenost, chyba chirurga v odhadu odsátého množství mohou vést k výsledku, kdy zůstává určitý nadbytek podkožní tukové vrstvy.

Nedostatečné odsátí je méně významná komplikace než nadměrné odsátí, protože ji lze později snadno opravit drobnější dodatkovou liposukcí.

Dojmu nedostatečného efektu liposukce však může nabýt i pacient s nerealistickým očekáváním. Této situaci lze obvykle předejít detailní předoperační konzultací.

Obecně lze říci, že správně indikovanou liposukcí lze vždy dosáhnout podstatného zlepšení, ale jen někdy úplné dokonalosti.

poruchy citlivosti

Snížení kožní citlivosti po liposukci je obvyklé. V počátečním období se na něm podílí otok, zčásti je způsobeno poraněním drobných nervových větviček. Nervová vlákna později spontánně regenerují a citlivost se vrací k normě. U většiny pacientů se citlivost vrací během několika týdnů, výjimečně může porucha trvat až jeden rok.

Čím větší oblast je odsávána, tím větší bývá porucha citlivosti a návrat k normálnímu stavu trvá déle.

změna zbarvení kůže

Hnědavé zbarvení kůže bývá nejčastěji na vnitřní straně stehen. Většinou je způsobeno přítomností pigmentu hemosiderinu, který se uvolňuje při rozpadu červených krvinek z hematomů v tukové tkáni.
Pigmentace někdy může přetrvávat déle než rok, urychlení vstřebávání pigmentu může napomoci laser užívaný k odstranění tetování, který rozbije částice pigmentu na menší. Hnědavá barva kůže se obvykle v průběhu týdnů vrací k normálu.

K trvalé hyperpigmentaci může vést předčasné UV ozáření oblasti po liposukci.
Proto je doporučováno vyvarovat se opalování po dobu 2-3 měsíců a dokud jsou jizvy červené či růžové. V pozdějším období je možno kůži chránit mastmi s vysokým ochranným UV faktorem.

popálenina kůže

Riziko přichází v úvahu jen při využití vysokoenergetických technologií, jako je ultrazvuková nebo laserová liposukce, v rukou zkušeného operatéra by byla velkou vzácností.

kožní nekróza

Jde o komplikaci, která již vždy zanechá trvalý kosmetický následek.
Kožní nekróza je velmi vzácnou komplikací a pokud vznikne, nebývá velká.
Odumřelá kůže má odlišný vzhled než hematomy,  je hnědočerná až černá a zcela necitlivá.

Nekrózy kůže po liposukci byly relativně častější v období zavádění této metody, kdy nebyl dostatek znalostí a zkušeností, jak manipulovat s liposukční kanylou. Chybným vedením kanyly docházelo k poškození krevních cév a porucha výživy pak vedla k odumření postiženého kožního okrsku.

V dnešní době by tato komplikace byla spíše spojena s nerozpoznaným a tedy neléčeným zánětem.

Za komplikaci estetických operací je možno považovat i vzhledově nevyhovující výsledek.

NEBEZPEČNÉ KOMPLIKACE

Výskyt závažných komplikací u liposukce je velmi vzácný, většina těchto stavů vzniká v souvislosti s rozsáhlými zákroky – obvykle jde o liposukci více tělesných oblastí v jednom operačním zákroku, případně o současnou kombinaci liposukce s dalšími chirurgickými zákroky.

tromboembolická nemoc

Embolie plicnice je zanesení krevní sraženiny z krevního řečiště do plic, kde embolus ucpe plicní tepnu nebo její větve a zabrání tak okysličování krve. 
Zdrojem plicní embolie je nejčastěji trombóza pánevních žil nebo hlubokých žil dolních končetin. Hluboká žilní trombóza dolních končetin se zpočátku projevuje jen mírným otokem lýtka, případně tupou bolestí, která se zvětšuje při tlaku na lýtko či zvednutím špičky nohy, bývá zvýšená teplota. Tyto počáteční příznaky mohou ujít pozornosti. Nejsou-li rozpoznány, může dojít k uvolnění krevní sraženiny a zanesení krví do plic. 
Větší embolizace se projevuje bolestí na hrudi, zrychleným a ztíženým dýcháním, poklesem tlaku a zrychlením tepu, dochází k nedostatečnému přísunu kyslíku do tkání. V příznivém případě dochází k postupnému zlepšování stavu, masivní embolizace však mohou skončit úmrtím. Právě proto je potřeba uvážlivě volit rozsah liposukce, stejně jako eliminovat všechny rizikové faktory vzniku této komplikace.

velká krevní ztráta

Při liposukci vždy dochází ke krvácení z poraněných drobných cév v podkožní tkáni. Část této krve je odsáta společně s tukem a roztokem při vlastním zákroku. Míra červeného zbarvení odsávaného obsahu dává chirurgovi při výkonu informaci o intenzitě tohoto krvácení. Druhá část krve zůstává v podkožní tkáni a je podkladem vzniku podkožních hematomů.
K nadměrným krevním ztrátám docházelo především dříve při užití suché metody liposukce, kdy se neužívala vasokonstrikční přísada adrenalinu, cévy zůstaly roztažené a tedy s větším krevním průtokem. Poranění takových cév pak způsobilo větší krvácení, často s nutností podat krevní transfuzi.
Dnes jsou nadměrné krevní ztráty spojeny s příliš velkým rozsahem prováděné liposukce. Další možností je předoperačně přítomná porucha krevní srážlivosti v důsledku choroby nebo užívání některých léků. Všechny užívané léky je proto třeba operatérovi včas oznámit.
Vzácně může být větší krvácení způsobeno poraněním velkých žil např. při liposukci stehen v terénu křečových žil.

srdeční selhávání z přetížení podanými tekutinami

Více než polovina roztoku vstřikovaného do podkožního tuku se postupně vstřebává do krevního oběhu a zvyšuje tak srdeční zátěž. Riziko srdečního selhávání u zdravých jedinců je velmi nízké, stoupá s celkovými množstvím podané tekutiny při rozsáhlých zákrocích.

závažná alergická reakce na podané medikamenty

Alergické reakce na léky se mohou projevit v souvislosti s jakoukoli operací, a to jak nezávažnými kožními projevy, tak vážnou celkovou reakcí ohrožující život nemocného. Alergii na určitý preparát nelze v praxi stanovit předem, důležité je cíleně pátrat dotazem po event. předchozích alergických reakcích, při nejasnostech či polyvalentní je možno provést alergologické vyšetření a realizovat adekvátní preventivní opatření.

hypotermie

Prochladnutí organismu nastává při nebezpečném poklesu tělesné teploty při dlouhodobé celkové anestézii nebo při použití větších množství chladného tumescentního roztoku. Nebezpečí hypotermie spočívá zejména v možnosti vzniku poruch srdeční činnosti a v riziku poruch srážení krve.

toxické působení Lidocainu

Lidocain je nejčastěji místní anestetikum užívané při tumescentní liposukci. Současné užívání jiných medikamentů může způsobit závažné interakce, proto je třeba operatérovi včas nahlásit názvy všech léků, které užíváte.

poranění nitrobřišních orgánů při liposukci břicha

Při náležitém provedení liposukce je riziko proniknutí liposukční kanyly do břišní dutiny prakticky nulové. K poranění nitrobřišních orgánů by mohlo dojít zejména u nepoznané kýly, proto je potřeba před liposukcí břicha vždy pečlivé vyšetření břišní stěny. Pokud by došlo k poranění střeva, projeví se během několika hodin rozvojem náhlé příhody břišní, kterou je nutné řešit neodkladnou operací.

nekrotizující fasciitida

Jde o zvláštní typ rychle postupující infekce, která vede k odumření podkožního tukové tkáně a svalové fascie (povázky). Onemocnění není vázáno na liposukci, může vznknout po jakékoli operaci, drobném poranění či dokonce spontánně. Stav je provázen intenzivní, nesnesitelnou bolestí, záhy dochází k intoxikaci organismu, která ve 30-50% případů končí úmrtím.

Závažné komplikace mohou v krajním případě skončit i úmrtím. Různé studie ukazují míru rizika smrti spojenou s liposukcí mezi 3 – 20 úmrtími na 100 000 operací. Většina úmrtí byla spojena s nadměrným zatížením organismu rozsáhlou liposukcí nebo kombinací liposukce s další operací v jedné době.